Projektovanje

Izrada projektno - tehničke dokumentacije

Projektno - tehnička dokumentacija je proizvod procesa projektovanja stručnog projektantskog tima Servo Mihalj Inženjering-a na osnovu iskazanog zahteva klijenta, i nakon preispitivanja projektnog zadatka, po procedurama i važećim standardima.

Pogledajte reference ove delatnosti


Inženjering

Projektovanje i izvođenje

Moderna vremena zahtevaju integraciju ideja i njihove realizacije. Upravo zbog uštede klijentovog vremena, sistemom „ključ u ruke“, Servo Mihalj Inženjering već decenijama drži jedno od vodećih mesta u ovoj oblasti na našim prostorima.

Pogledajte reference ove delatnosti


Konsalting

Projektovanje i ishodovanje sve potrebne dokumentacije do dobijanja upotrebne dozvole.

Procesi koji se u obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građevinarstva vrlo često imaju specifične zahteve koje je moguće ispuniti angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjima ili sertifikatima, referentnih stručnjaka ili eksperata iz pojedinih usko stručnih oblasti. Prateći ovakve zahteve tržišta Servo Mihalj Inženjering je posebnu pažnju posvetio obrazovanju i usavršavanju svog stručnog kadra, kao i obezbeđenju pretpostavki za angažovanja drugih stručnih lica za potrebe izvršenja konsalting poslova.

Pogledajte reference ove delatnosti


Stručni nadzor

Kontrola usaglašenosti izgradnje objekta sa odobrenom tehničkom dokumentacijom

Servo Mihalj Inženjering izuzetno stručno i savesno obavlja kontrolu usaglašenosti izgradnje objekata sa odobrenom projektno - tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se vrši izgradnja i blagovremeno preduzima sve potrebne, zakonske korake u slučaju odstupanja izgradnje od glavnog projekta.

Pogledajte reference ove delatnosti


Procene vrednosti

Procene vrednosti kapitala i tržišnih i fer vrednosti

U procesu privatizacije, stečajnih postupaka, hipotekarnih obezbeđenja kredita banaka pojavljuje se potreba za izradom studija o proceni kapitala, tržišnih i fer vrednosti.


Procene rizika

Procena rizika i bezbednosti radnog mesta

Po odluci vlade Republike Srbije, ministarstva za rad i zapošljavanje obaveza svih radnih organizacija je da im ovlašćeno lice ili organizacija izvrši procenu rizika svakog sistematizovanog radnog mesta sa aspekta zaštite na radu kao i da odredi odgovorno lice za praćenje uslova bezbednosti svakog radnog mesta.


Ekologija

Uticaj objekta na čovekovu okolinu

U procesu pribavljanja potrebnih uslova i saglasnosti za dobijanje upotrebne dozvole ili legalizacije postojećih objekata, neophodna je izrada studije o proceni uticaja objekta na čovekovu okolinu. Obim i sadržaj projekta određuje stručna služba lokalne uprave ili stručna služba ministarstva ekologije pokrajine ili republike.


Protiv požarna zaštita

Elaborat sprovođenja mera zaštite od požara

Elaborat zaštite od požara obuhvata projektovanje mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, radi sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.


Zaštita na radu

Elaborat o bezbedosti i zaštiti na radu

Svako preduzeće je dužno da poseduje elaborat o bezbedosti i zaštiti na radu po kojem svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu preduzeća ili gradilištu upozori na opasna mesta ili na štetnosti po zdravlje koje se javljaju u tehnološkom procesu, na zaštitne mere koje mora da primeni i da ga usmeri na bezbedne zone za kretanje.Takođe je dužno da preduzme mere za sprečavanje pristupa u krug preduzeća ili u područje gradilišta licima i sredstvima saobraćaja koja se bez osnova nalaze u njima.


Studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti investicija

Studija izvodljivosti je kreativan, objektivan i racionalan proces u kome se prikupljaju i analiziraju postojeći i projektovani podaci. Sveobuhvatna studija pokušava da predvidi sa razumljivom tačnošću da li će se potencijalna investicija isplatiti. Studije izvodljivosti su obimni, kompletni dokumenti koji istražuju svaku varijablu koja može ukazati da li investicija ima potencijal.


Sudsko veštačenje

Procena štete i tržišne vrednosti pokretne i nepokretne imovine

Sudsko veštačenje podrazumeva pravovremenu i kvalitetnu procenu štete na građevinskim objektima, procenu tržišne vrednosti pokretne i nepokretne imovine i imovinskih interesa.


Legalizacija

Naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole

Legalizacija objekta podrazumeva  naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili pak rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.