Licence za sudsko veštačenje

  Preuzmi PDF

 

 

grb2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Број: 740-05-00052/12-03

Датум: 14.05.2011. године
Немањина 22-26

Б е о гр адrightSV

 

Ha основу члана 22. став 2. Закона о судским вештацима ("Сл.гласник Републике Србије" број 44/2010) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку("Сл.лист СРЈ" број 33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник Републике Србије", број 30/2010), решавајући по захтеву који је поднео СЕРВО МИХАЉ-ИНЖЕЊЕРИНГ АД, Петра Драпшина 15, Зрењанин, за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, министар правде донео је

 

 

РЕШЕЊЕ

 

I

 

УПИСУЈЕ СЕ у Регистар правних лица за обављање послова вештачења СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ АД, Петра Драпшина 15, Зрењанин, број телефона 023/543-831 ,за област вештачења и ужу специјалност:

-   Грађевинарство - конструкције објеката,

-   Технологија и металургија - технолошки процеси, заштита животне средине , процена ризика од удеса,

-   Електротехника - енергетика,

-   Машинска техника - термотехника, гасна техника,

- Архитектура - објекти високоградње, процена тржишне вредности непокретне имовине, процена вредности земљишта,

- Сигурност на раду - сигурност на раду,

 

II

 

Ово решење објавити у «Сл.Гласнику Републике Србије»

 

Образложење

 

СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ АД, Петра Драпшина 15, Зрењанин, је дана 30.01.2012. године поднео захтев за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, у складу са одредбама члана 22. став 1. Закон о судским вештацима ("Сл.гласник Републике Србије" број 44/2010),(у даљем тексту: закон).

Одредбама члана 22. став 1. Закона прописано је да правна лица подносе захтев за упис у регистар правних лица за обављање послова вештачења које води министарство надлежно за послове правосуђа те да решење о упису у регистар правних лица доноси министар.

Одредбама члана 3. став 1. истог закона је, између осталог прописано, да вештачење обављају и правна лица која испуњавају услове предвиђене овим законом. С тим у вези, чланом 9. Закона је прописано да правно лице може обављати вештачења ако испуњава услове и то да је уписано у Регистар надлежног органа за делатност у одговарајућој области, да су у тим правним лицима запослена лица која су уписана у Регистар вештака, те да у име правног лица послове вештачења могу обављати само та лица.

 

Уз наведени захтев, СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ АД, Петра Драпшина 15, Зрењанин је као доказ о испуњености услова за упис у Регистар правних лица приложило следећу документацију:

-доказ о упису у регистар правног лица(извод из Агенције за привредне регистре Београд);

-доказ да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у Регистар вештака за област и специјалност из изреке овог решења (обрасци Ml, М4 и решења о именовању судских вештака).

Увидом у поднети захтев и прилоге са доказима , утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења,па је донето решење као у изреци сходно члану 22. став 2. у вези са чланом 23. Закона.

 

Поука:

Против овог решења може се
покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана
од дана достављања решења

 

 

 

 

 

 

 

 


Spisak inženjera Servo Mihalj Inženjeringa i njihove licence koje se nalaze u rešenju Ministarstva pravde za poslove veštačenja:


Zečar (Čedomir) Budimir

Diplomirani inženjer građavinarstva

Uža specijalnost: Konstrukcija objekta

Rešenje broj: 740-05-03060/2010-03


Komlenović (Dušan) Aleksandar

Diplomirani inženjer tehnologije

Uža specijalnost: Tehnološki procesi zaštita životne sredine, procena rizika od udesa

Rešenje broj: 740-05-03053/2010-03


Šarenac (Vukman) Milorad

Diplomirani inženjer elektronike

Uža specijalnost: Energetika

Rešenje broj: 740-05-03062/2010-03


Bulik (Pavel) Danijel

Diplomirani mašinski inženjer

Uža specijalnost: Termotehnika, gasna tehnika

Rešenje broj: 740-05-03669/2010-03


Mesaroš (Ištvan) Iren

Diplomirani inženjer arhitekture

Uža specijalnost: Objekti visoke gradnje, procena tržišne vrednosti nepokretne imovine i procena vrednosti zemljišta

Rešenje broj: 740-05-03054/2010-03


Dursun (Mihajlo) Radoslav

Diplomirani inženjer zaštite na radu

Uža specijalnost: Sigurnost na radu

Rešenje broj: 740-05-03061/2010-03