Ovlašćenje za izdavanje energetskih pasoša, sertifikata o energetskim svojstvima objekta visokogradnje

Servo Mihalj Inženjering je ispunio uslove za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata koje je donelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u skladu sa šlanom 4. Stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/M), i članom 4. Stav 2. Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Službeni glasnik RS”, br. 69/12).

licenca efikasnost