Poziv akcionarima za učešće na VANREDNOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN

 

  Poziv za skupštinu
  Punomoćje

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima RS, i člana 27 stav 3. Statuta AD Servo Mihalj Inženjering iz Zrenjanina, Nadzorni odbor društva oglašava

 

P O Z I V

 

Akcionarima za učešće na VANREDNOJ SKUPŠTINI AD SERVO MIHALJ INŽENJERING ZRENJANIN,

koja će se održati dana 29.11.2018 god. sa početkom u 14 časova u sedištu društva u ulici Petra Drapšina 15 u Zrenjaninu sa slededm:

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine akcionara od 15.06.2018. godine.
 4. Predlog odluke o usvajanju Izmena Osnivačkog akta DOO SERVO MIHALJ INŽENJERING i prečišćenog teksta Osnivačkog akta DOO SERVO MIHALJ INŽENJERING
 5. Predlog odluke o visini naknade za direktora Društva
 6. Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora AD SERVO MIHALJ INŽENJERING i razrešenju generalnog direktora i izvršnih direktora AD SERVO MIHALJ INŽENJERING
 7. Ostala pitanja
 • Akcionari mogu ostvariti pravo glasa -jedna akcija -jedan glas na Skupštini lično ili putem punomoćnika koje društvo dostavlja akcionarima uz ovaj poziv.
 • Jedan ili vise akcionara koji poseduju najmanje 5 % AKCIJA SA PRAVOM GLASA MOŽE Nadzorom odboru društva predložiti dodatne tačke dnevnog reda za raspravu kao i dodatne tačke dnevnog reda za odludvanje pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koje predlože i to u pisanom obliku uz navodenje podataka o podnosiocima zahteva ili da predlože drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka, a najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine.
 • Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu tri dana pre održavana skupštine , odnosno do 26.11.2018. godine .
 • Materijal u vezi predloženog dnevog reda nalazi se u opštoj službi društva i

dostupni su akcionarima svakog radnog dana od 09-14 časova

 • Shodno članu 331 stav 1. Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu skupštine imaju akcije dje je status utvrden kao dan akcionara 19.11.2018. godine ,a prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja izveštaj o sazivanju vanredne Skupštine društva u smislu člana 64 Zakona o tržištu akcija i drugih finansijskih instrumenata RS i clan 6.Pravilnika o izjašnjavanju javnih društva RS .

Predsednik Nadzornog Odbora

Čedomir Ivković