POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE "SERVO MIHALj - INŽENjERING" DOO ZRENjANIN

Ha osnovu člana 202. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik PC", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 35. Osnivačkog akta "SERVO MIHALj - INŽENjERING" doo Zrenjanin, direktor Društva saziva redovnu sednicu Skupštine društva, te svim članovima Društva upućuje sledeći

 

P O Z I V

 

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE "SERVO MIHALj - INŽENjERING" DOO ZRENjANIN

 

Koja će se održati dana 17.06.2021. godine sa početkom u 12 časova u sali za sastanke u sedištu Društva u Zrenjaninu, Ulica Petra Drapšina br. 15, sa sledećim dnevnim redom:

 

 

 

1.            Izbor predsednika Skupštine

 

2.            Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje

 

3.            Predlog odluke o usvajanju dnevnog reda

 

4.            Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine "SERVO MIHALj - INŽENjERING" D.0.0 Zrenjanin održane dana 24.12.2020. godine

 

5.            Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja "SERVO MIHALj - INŽENjERING" D.0.0 Zrenjanin za 2020 godinu

 

6.            Predlog odluke o raspodeli neto dobiti

 

7.            Usvajanje izveštaja direktora o poslovanju "SERVO MIHALj - INŽENjERING" D.O.O. Zrenjanin za 2020. godinu

 

8.            Predlog odluke o raspodeli sopstvenih udela društva „SERVO MIHALj -INŽENjERING "D O O

 

9.            Ostala pitanja

 

Predlaže se Skupštini da donese odluke po navedenim tačkama dnevnog reda po kojima glasaju prisutni članovi društva. Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih članova društva.

 

 

Član društva ima sledeća prava:

 

1.            Pravo da učestvuje (lično ili putem punomoćnika) u radu Skupštine i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja se odnose na predloženi dnevni red i dobijanje odgovora

 

2.            Pravo da glasa (lično ili putem punomoćnika) o pitanjima o kojima se glasa

 

3.            Pravo na dopunu dnevnog reda, ukoliko poseduje ili zastupa sam ili sa drugim članovima najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu društva, tako što direktoru može predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predpaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obaveštenje o tome bude dostavljeno direktoru u pisanoj formi najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice društva, uz navođenje podnosioca zahteva.

 

4.            Pravo uvida u materijal za redovnu sednicu Skupštime društva, i to svakog radnog dana u vremenu od 09 časova do 14 časova u prostorijama Društvz.

 

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su članovi društva na dan 09.06.2021. godine, a na osnovu evidencije podataka o članovima društva koji se vode u knjizi udela Društva:

 

1.            Pisanim putem, preporučenom pošiljkom, uz priloženo punomoćje

 

2.            Objavljivanjem na internet stranici Društva www.sming.rs

 

"SERVO MIHALj - INŽENjERING" D.O.O. Zrenjanin

 

 

Poziv.pdf

Punomocje.pdf