POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE "SERVO MIHALj - INŽENjERING" DOO ZRENjANIN

На основу члана 202. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник PC", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) и члана 35. Оснивачког акта "СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО Зрењанин, директор Друштва сазива ванредну седницу Скупштине друштва, те свим члановима Друштва упућује следећи

позив

ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ "СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО ЗРЕЊАНИН

Која ће се одржати дана 09.12.2019. године са почетком у 13 часова у сали за састанке у седишту Друштва у Зрењанину, Улица Петра Драпшина бр. 15, са следећим дневним редом:

 1. Избор председника Скупштине
 2. Именовање записничара и комисије за гласање
 3. Предлог одлуке о усвајању дневног реда
 4. Усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине "СЕРВО МИХАЉ - ИНЖЕЊЕРИНГ" АД Зрењанин одржане дана 13.06.2019.. године
 5. Предлог одлуке о именовању Комисија за спровођење пописа за 2019. годину
 6. Предлог одлуке о давању сагласности за пренос удела трећим лицима
 7. Остала питања

Предлаже се Скупштини да донесе одлуке по наведеним тачкама дневног реда по којима гласају присутни чланови друштва. Одлуке по тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних чланова друштва.

Члан друштва има следећа права:

 1. Право да учествује (лично или путем пуномоћника) у раду Скупштине и право на учешће у расправи о питањима која се односе на предложени дневни ред и добијање одговора
 2. Право да гласа (/Гично или путем пуномоћника) о питањима о којима се гласа
 3. Право на допуну дневног реда, уколико поседује или заступа сам или са другим члановима најмање 5% удела у основном капиталу друштва, тако што директору може предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да обавештење о томе буде достављено директору у писаној форми најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице друштва, уз навођење подносиоца захтева.
 4. Право увида у материјал за ванредну седницу Скупштине друштва, и то сваког радног дана у времену од 09 часова до 14 часова у просторијама Друштва.

Позив за седницу упућује се лицима која су чланови друштва на дан 29.11.2019. године, а на основу евиденције података о члановима друштва који се воде у књизи удела Друштва:

 1. Писаним путем, препорученом пошиљком, уз приложено пуномоћје или лично
 2. Објављивањем на интернет страници Друштва sming.rs

 

  Poziv.pdf

  Punomocje.pdf