Promist

Promist
Investitor : Promist d.o.o. Novi Sad
Lokacija : Vrbas-Novi Sad-S.Karlovci , Srbija
Godina : 2015 - 2016

Promist small

 

Za naručioca Promist d.o.o. Novi Sad izrađena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju I  prenamenu objekata 19 ( zgrada tekstilne industrije ) u skladište mineralnog  đubriva u rinfuznos stanju ( NPK I UREA )  I dela objekta broj 21 ( nadstrešnica ) u pogon za pakovanje mineralnog đubriva .
Tehnička dokumentacija za prenamenu objekta magacina I 1200m2, magacina II 1500m2 i magacina III 1800m2 u krugu skladišta u Sremskim Karlovcima na lokaciji Donji Matej bb u skladište sirovina za proizvodnju veštačkog đubriva.
Tehnička dokumentacija neophodna za bezbedno skladištenje mineralnog đubriva AN34% (poreklo Rusija) I SAN33% (proizvođač HIP Azotara Pančevo) na lokaciji u Sremskim Karlovcima. Izrađeni su sledeći dokumenti : Politika sistema za upravljenje bezbednošću u okviru cele kompanije, izveštaj o bezbednosti, plan zaštite od udesa.
Akti pravila zaštite od požara na loalitetima Vrbas, Novi Sad Montis I Sremski Karlovci, program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i izvedeni su radovi gromobranske instalacije na objektu Montis u Novom Sadu.
Tehnička dokumentacija za prenamenu objekta perionice 97m2, kotlarnice 309m2, magacina 6713m2 i upravne zgrade 217m2 u krugu fabrike Bačka Trans Vrbas u skladište veštačkog đubriva ukupne površine 7336m2.
Tehnička dokumentacija neophodna za bezbedno skladištenje mineralnog đubriva AN34%N (poreklo Rusija) I SAN33% (proizvođač HIP Azotara Pančevo) na lokaciji  skladišta Bačka Trans Vrbas. Izrađeni su sledeći dokumenti : Politika sistema za upravljenje bezbednošću u okviru cele kompanije, izveštaj o bezbednosti, plan zaštite od udesa.
Tehnička dokumentacija neophodna za bezbedno skladištenje mineralnog đubriva AN34%N (poreklo Rusija) I SAN33% (proizvođač HIP Azotara Pančevo) na lokaciji  skladišta Montis Novi Sad. Izrađeni su sledeći dokumenti : Politika sistema za upravljenje bezbednošću u okviru cele kompanije, izveštaj o bezbednosti, plan zaštite od udesa.
Tehnička dokumentacija za prenamenu objekta mašinskog pogona ukupne površine 6834m2 i objekta livnice 7750m2 u krugu bivšeg Montis-a u Novom Sadu u skladište u veštačkog đubriva ukupne površine 14587m2.